Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 80/2021/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021; trong đó quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi số, hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị… ; để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung hỗ trợ theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn số 06/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/3/2023 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025 (https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29246). Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2023, theo đó các cơ quan được giao nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm các nội dung hỗ trợ theo quy định, cụ thể:

  - Nhiệm vụ hỗ trợ công nghệ cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: Hỗ trợ hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh; Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

  - Nhiệm vụ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV : Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

- Nhiệm vụ Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: (1) Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. (2) Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. (3) Hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường; giao Sở Công Thương thực hiện.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn NSTW có trách nhiệm thực hiện quy trình thủ tục hỗ trợ theo các quy định của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP  ngày 26/8/2021 của Chính phủ, Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hướng dẫn của Bộ Tài chính; chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

                                                                                    Vy Thúy Nga

                                                                              Sở Kế hoạch và Đầu tư


Nguồn:sokhdt.langson.gov.vn Sao chép liên kết