Bộ phận hỗ trợ nhà đầu tư

ĐẦU MỐI LIÊN LẠC HỖ TRỢ THỦ TỤC ĐẦU TƯ

(Kèm theo Hướng dẫn liên ngành số 1889/HDLN-HTĐT ngày 14/9/2022)

TT

Tên cơ quan

Tên phòng chuyên môn

Điện thoại liên lạc

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trung tâm xúc tiến đầu tư

02053.816.815

2

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Phòng Kế hoạch tổng hợp

02053.719.987

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng Quản lý đất đai

02053.719.980

Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản

02053.873.315

Văn phòng đăng ký đất đai

02053.775.622

Chi cục Bảo vệ môi trường

02053.812.188

4

Sở Xây dựng

Phòng Quản lý Xây dựng

02053.810.390

Phòng Quy hoạch - kiến trúc và Phát triển đô thị

02053.815.988

5

Sở Tài chính

Phòng Quản lý giá, Công sản và Doanh nghiệp

02053.870.141

6

Sở Công thương

Phòng Quản lý Thương mại

02053.875.497

Phòng Quản lý công nghiệp

02053.871.492

7

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phòng Kế hoạch Tài chính

02053.871.010

8

Sở Giáo dục và đào tạo

Phòng Kế hoạch Tài chính

02053.811.837

9

Sở Y tế

Phòng Kế hoạch Tài chính

02053.812.347

10

Sở Lao động, thương binh và xã hội

Phòng Giáo dục nghề nghiệp

02053.879.824

11

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

Văn phòng

 02053.872.230

12

UBND thành phố Lạng Sơn

Phòng Tài chính Kế hoạch

02053.870.985

13

UBND huyện Cao Lộc

Phòng Tài chính Kế hoạch

02053.861.540

14

UBND huyện Hữu Lũng

Phòng Tài chính Kế hoạch

02053.825.336

15

UBND huyện Chi Lăng

Phòng Tài chính Kế hoạch

02053.820.263

16

UBND huyện Đình Lập

Phòng Tài chính Kế hoạch

02053.846.218

17

UBND huyện Lộc Bình

Phòng Tài chính Kế hoạch

02053.840.021

18

UBND huyện Văn Lãng

Phòng Tài chính Kế hoạch

02053.880.546

19

UBND huyện Tràng Định

Phòng Tài chính Kế hoạch

02053.883.089

20

UBND huyện Bắc Sơn

Phòng Tài chính Kế hoạch

02053.837.226

21

UBND huyện Bình Gia

Phòng Tài chính Kế hoạch

02053.834.247

22

UBND huyện Văn Quan

Phòng Tài chính Kế hoạch

02053.830.014