Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư

-A A +A

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

__________________________

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ: Quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 29/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quy chế tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-SKHĐT ngày 30/12/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn Thông báo “Lịch tiếp công dân” như sau:

1. Lịch tiếp công dân

1.1. Lịch tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hằng tháng, trong giờ hành chính (nếu trùng vào ngày nghỉ thì thực hiện tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo của tháng).

Trường hợp vì lý do công tác đột xuất, Giám đốc Sở có thể uỷ quyền cho một Phó giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân hoặc tiếp công dân đột xuất đối với những vụ việc quan trọng, phức tạp, kéo dài đông người.

1.2. Lịch tiếp công dân thường xuyên

Công chức Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hằng tuần).

Trường hợp cần thiết, Lãnh đạo Sở quyết định giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân theo quy định.

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất theo quy định tại điểm 3 Điều 18 của Luật Tiếp công dân như sau:

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân

- Tại “NƠI TIẾP CÔNG DÂN” - Tầng 01, Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn;

- Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 10/TB-SKHĐT ngày 11/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo tới các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và công dân được biết./.