Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triệu tập thí sinh dự tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

-A A +A

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh dự tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng

viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 337a/KH-SKHĐT ngày 27/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SKHĐT ngày 23/11/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; Quyết định số 169/QĐ-SKHĐT ngày 08/12/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 171/QĐ-SKHĐT ngày 09/12/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau:

1. Thời gian, địa điểm, kiểm tra sát hạch

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 phút ngày 25/12/2022 (Chủ nhật).

- Địa điểm: tại Phòng 402, tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch

- Sát hạch bằng hình thức phỏng vấn

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút (Thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

- Nội dung phỏng vấn: kiểm tra kiến thức, năng lực chuyên môn người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

3. Một số lưu ý đối với thí sinh khi dự tuyển:

 Mang theo giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để thành viên Ban kiểm tra, sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng kiểm tra, sát hạch.

(gửi kèm theo Quyết định số 176/QĐ-HĐTDVC ngày 13/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 ban hành Nội quy xét tuyển viên chức sự nghiệp để thí sinh nghiên cứu thực hiện).

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến thí sinh dự tuyển biết và thực hiện hiện./.

Link chi tiết văn bản: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29157