Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

-A A +A

THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu ôn tập thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2022

của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SKHĐT ngày 23/11/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-SKHĐT ngày 09/12/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo:

1. Danh mục tài liệu ôn tập thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm các tài liệu sau:

(1) Luật Viên chức ngày 15/11/2010 (Chương II);

(2) Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

(3) Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 (Chương II);

(4) Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 (Mục 1, 2 Chương III); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 (từ Khoản 8 đến Khoản 18 Điều 1);

(5) Luật Đất đai ngày 29/11/2013 (Chương V);

(6) Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 24/7/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư không phát hành tài liệu ôn tập. Danh mục tài liệu ôn tập được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: https://sokhdt.langson.gov.vn/, thí sinh chủ động khai thác tài liệu để ôn tập.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo để thí sinh biết và chủ động ôn tập./.

Link tải tài liệu: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29155