Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư khai thác chế biến khoáng sản quặng sắt điểm mỏ Cốc Mò, xã Minh Sơn và điểm mỏ Cầu Mười, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng

-A A +A

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư khai thác chế biến khoáng sản quặng sắt điểm mỏ Cốc Mò, xã Minh Sơn và điểm mỏ Cầu Mười, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 28/11/2022 và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên (bao gồm: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 14121000190 chứng nhận lần đầu ngày 12/01/2010; bản gốc Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động dự án; bản gốc Biên bản họp Đại hội thành viên Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên).

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020; điểm a khoản 2 điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:

1. Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác chế biến khoáng sản quặng sắt điểm mỏ Cốc Mò, xã Minh Sơn và điểm mỏ Cầu Mười, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng của Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 14121000190 chứng nhận lần đầu ngày 12/01/2010.

- Địa điểm thực hiện dự án: điểm mỏ Cốc Mò, xã Minh Sơn và điểm mỏ Cầu Mười, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động: Từ ngày 12/01/2016 (theo Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên ký ngày 28/11/2022).

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư đã ngừng thực hiện dự án từ năm 2016, tuy nhiên chưa thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động dự án đến cơ quan đăng ký đầu tư. Đến thời điểm hiện nay đã hết thời hạn hoạt động của dự án, Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư do dự án hết thời hạn hoạt động dự án đầu tư.

 2. Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 4900241083 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng nhận lần đầu ngày 08/5/2006, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 27/04/2022) có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./.

Link tải văn bản: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29137