Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án khai thác tận thu khoáng sản mỏ chì, kẽm Hố Bạc, thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

-A A +A

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Dự án khai thác tận thu khoáng sản mỏ chì, kẽm Hố Bạc, thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 05/9/2022 và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần Khai khoáng Lạng Sơn (bao gồm: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 14121000307 chứng nhận lần đầu ngày 08/8/2013; bản gốc Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động dự án; bản gốc Biên bản họp Đại hội thành viên Công ty cổ phần Khai khoáng Lạng Sơn).

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020; điểm a khoản 2 điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:

1. Chấm dứt hoạt động Dự án khai thác tận thu khoáng sản mỏ chì, kẽm Hố Bạc, thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn của Công ty cổ phần Khai khoáng Lạng Sơn đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 14121000307 chứng nhận lần đầu ngày 08/8/2013.

- Địa điểm thực hiện dự án: thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động dự án: Từ ngày 05/9/2022 (theo Thông báo chấm dứt hoạt động dự án của Công ty cổ phần Khai khoáng Lạng Sơn)

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư đã ngừng thực hiện dự án từ năm 2014 nhưng chưa thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động dự án đến cơ quan đăng ký đầu tư, đến thời điểm hiện nay đã hết thời hạn hoạt động của dự án. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư do dự án hết thời hạn hoạt động dự án đầu tư.

 2. Công ty cổ phần Khai khoáng Lạng Sơn (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 4900228477 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng nhận lần đầu ngày 26/4/2004, đăng ký thay đổi lần 06 ngày 15/11/2016) có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Công ty cổ phần Khai khoáng Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./.    

Link tải văn bản chi tiết: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29133