Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng dẫn gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

Câu hỏi của bạn đọc Tạ Hữu Doanh, email: doanhtahuu@gmail.com.

Theo Quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Tuy nhiên, hiện nay một số công ty đại chúng đang sửa điều lệ theo hướng: “Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông”.

Là nhà đầu tư, tôi rất băn khoăn về việc quy định trên của công ty đại chúng có phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành không. Rất mong được Quý Bộ giải đáp và làm rõ.

Trả lời

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

“1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; b) Phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu”.

Khoản 3 Điều 18 Phụ lục 1 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [21 ngày] trước ngày khai mạc cuộc họp [nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn] (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; c) Phiếu biểu quyết; d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp”.

2. Căn cứ các quy định nêu trên, công ty có quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty về các phương thức liên lạc hợp pháp theo quy định của pháp luật (thư, bưu gửi, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax…) để gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 3 Điều 18 Phụ lục 1 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.

3. Để tìm hiểu thông tin cụ thể hơn trong trường hợp của công ty đại chúng, đề nghị Quý Bạn đọc tham vấn ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán./.

       Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên của bạn
Câu hỏi của bạn đọc Tạ Hữu Doanh
Địa chỉ email
doanhtahuu@gmail.com