Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2022

-A A +A

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác chuyển đổi số tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên của Nghị quyết số 49-NQ/TU; Kế hoạch số 92/KH-UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Góp phần tạo sự gắn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành để tổ chức, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở làm căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả tại Sở và trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu                             

Xác định việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Đảng ủy và của Sở.

Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tính năng động, tiên phong của Lãnh đạo Sở trong thực hiện chuyển đổi số, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đổi mới hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết công việc; phương thức, lối sống, làm việc của đội ngũ CCVCNLĐ, hướng tới phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết số 49-NQ/TU; Kế hoạch số 92/KH-UBND tỉnh để xác định lộ trình rõ ràng, hợp lý để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Ngành, lĩnh vực.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động tự đánh giá hiện trạng về ứng dụng, áp dụng các phần mềm vào chuyển đổi số, nghiên cứu các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết để xác định lộ trình rõ ràng, hợp lý, để tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch. Đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Từng bước hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%.

b) Phấn đấu tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022) và thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC từ năm 2021 trở về trước đạt ít nhất 20% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực.

c) Phấn đấu 100% các thông tin trên Trang thông tin điện tử của sở được làm giàu công khai thông tin đầy đủ theo quy định.

d) Phấn đấu 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

đ) Phấn đấu 100% các Quy chế, quyết định được sửa đổi, bổ sung, phân công nhiệm vụ hoạt động chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo theo yêu cầu.

e) Phối hợp triển khai có hiệu quả phần mềm Quản lý đầu tư (gồm quản lý Đầu tư ngoài ngân sách; Đầu tư công).