Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở KHĐT on 19 January 2018

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN

 

I. Địa chỉ: Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 0205 3812 122       Fax: 0205 3811 132

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

  2. Nhiệm vụ chủ yếu

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tổng thể, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội;

   - Xác định các chương trình, dự án đầu tư phát triển trong kỳ kế hoạch và đề xuất phương án phân bổ các nguồn vốn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn huy động khác cho việc tổ chức thực hiện quy hoạch kế hoạch;

   - Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán ngân sách hàng năm;

   - Đầu mối quản lý các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

- Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển và quản lý kinh tế - xã hội của tỉnh;

   - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện qui hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội  của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

   - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thường trực thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

   - Một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

III. Nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ, Trung tâm xúc tiến đầu tư

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch                                                     Điện thoại: 0205 3812 485

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 5 năm và hằng năm của tỉnh; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong một số ngành, lĩnh vực được phân công.

2. Phòng Kinh tế ngành                                             Điện thoại: 0205 3812 528

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về triển khai thực hiện kế hoạch và đầu tư các lĩnh vực kinh tế ngành: công nghiệp; thương mại; dịch vụ và điện năng; thuỷ lợi; nông, lâm, ngư nghiệp, nông thôn; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Khoa giáo, Văn xã                                                        Điện thoại: 0205 3812 553

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về triển khai thực hiện, kế hoạch và đầu tư của các lĩnh vực: văn hoá, thể dục thể thao và du lịch; y tế; giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội; thông tin truyền thông, khoa học và công nghệ, phát thanh và truyền hình.

4. Phòng Kinh tế đối ngoại                                            Điện thoại: 0205 3812 561

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ; vốn viện trợ phi chính phủ (NGO). .

5. Phòng Đăng ký kinh doanh                                     Điện thoại: 0205 3812 488

Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố theo dõi, quản lý tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Thanh tra Sở                                                           Điện thoại: 025 3813 473

Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và lãng phí theo quy định của pháp luật.

7. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân            Điện thoại: 0205 3812 570

Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư trong nước, đầu tư ngoài ngân sách; quản lý nhà nước các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

8. Trung tâm Xúc tiến đầu tư                                    Điện thoại: 0205 3813 306

Đầu mối tổ chức các cuộc hội thảo XTĐT, các sự kiện quảng bá môi trường đầu tư, vận động đầu tư trong nướcvà ngoài nước; biên tập các tài liệu thông tin phục vụ XTĐT; cung cấp thông tin, thực hiện công tác tư vấn đầu tư vàcác dịch vụ có liên quan.

9. Văn phòng Sở                                                           Điện thoại: 0205 3811 290

Giúp Giám đốc Sở tổ chức sắp xếp và điều hành hoạt động của cơ quan bao gồm: công tác cán bộ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; quản trị-tài vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dụng công nghệ thông tin; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa".

10. Bộ phận 1 cửa và 1 cửa liên thông                     Điện thoại: 0205 3816.810

Tiếp nhận và trả kết quả Đăng ký kinh doanh theo cơ chế 1 cửa liên thông; tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư (thuộcnguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách) theo cơ chế 1 cửa.

IV. Các đồng chí lãnh đạo

1. Giám đốc : Nguyễn Hữu Chiến

    Số điện thoại cơ quan: 02053.811.235

2. Phó Giám đốc: Hà Mạnh Cường

    Số điện thoại cơ quan: 02053.812.742

3. Phó Giám đốc: Phùng Thị Thanh Nga

      Số điện thoại cơ quan: 02053.815.123