Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

V/v vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020

Tin đoàn thể

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

Lạng Sơn, ngày 13 tháng  3 năm 2018

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 13 /CĐCS-SKHĐT

V/v vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020

 

 

 

Kính gửi: Các Tổ công đoàn.

 

          Thực hiện Công văn số 29/CĐVC ngày 06/3/218 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020; Ban Chấp hành CĐCS Sở Kế hoạch và Đầu tư triển thực hiện các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các tấm gương “Dân vận khéo” được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép; đồng thời, trao thưởng cho các cơ quan báo chí, ban dân vận cấp ủy xuất sắc trong tuyên truyền, triển khai Cuộc thi; phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình “Dân vận khéo”

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, có tác phẩm báo chí phù hợp với các quy định của Cuộc thi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

(Chi tiết Thể lệ Cuộc thi xem chi tiết tại website: http://danvan.vn)

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ trưởng các tổ công đoàn tổ chức tuyên truyền đến từng đoàn viên công đoàn nội dung Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”. Phấn đấu mỗi Tổ công đoàn có ít nhất 01tin, bài thi gửi về BCH Công đoàn trước ngày 30/5/2018 để tổng hợp, báo cáo kết quả với Công đoàn viên chức tỉnh.

2. BCH Công đoàn phối hợp với Văn phòng Sở, thông qua hệ thống Văn phòng điện tử (Eoffice) tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan nội dung Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

3. BCH Công đoàn phối hợp với Ban biên tập Trang thông tin của Sở, đăng tải nội dung tuyên về Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

Đề nghị các Tổ công đoàn, các ủy viên BCH Công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.