Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Về việc thay đổi biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp,

 hộ kinh doanh theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 Ngày 16/3/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021 và thay thế cho Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT sẽ được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 Cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh sẽ sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư  này.

Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có một số điểm mới nổi bật như sau: Thông tư 01 đã bãi bỏ 06 biểu mẫu của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT liên quan đến các thủ tục đối với mẫu con dấu, việc chào bán cổ phần riêng lẻ và danh sách cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh; bổ sung 19 biểu mẫu mới; sửa đổi chi tiết một số biểu mẫu và thêm các ghi chú hướng dẫn việc kê khai ở các biểu mẫu để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và tạo thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và các Phụ lục ban hành kèm theo đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Vanban.aspx.

Đề nghị liên hệ theo số điện thoại 0205 3800006  tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh theo số điện thoại 0205 3812488 để được hướng dẫn.