Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Diễn đàn trực tuyến về kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022

            Sáng 23/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn trực tuyến về kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2022 với chủ đề: chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022. Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện một số HTX trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo, thời gian qua, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể (KTTT) được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển, từ những cơ chế, chính sách và sự quan tâm của các cấp, các ngành, khu vực KTTT, HTX có chuyển biến tích cực về chất và lượng. Hiện nay cả nước có 28.237 HTX, trong đó 18.785 HTX nông nghiệp, 9.452 HTX phi nông nghiệp (2.255 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 2.293 HTX thương mại – dịch vụ, 1.582 HTX vận tải, 905 HTX xây dựng, 542 HTX môi trường, 1.181 Quỹ tín dụng nhân dân và 694 HTX khác). Thực hiện chuyển đổi số, theo kết quả khảo sát, 83,5% HTX đánh giá việc chuyển đổi số là cần thiết, 18,9% HTX đã có kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể, 68% HTX có sử dụng ít nhất một trong các phương thức giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến. Bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực KTTT của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu đề ra, đóng góp của KTTT vào GDP cả nước giảm từ 8,06% năm 2001 xuống còn 3,62% năm 2020, nhiều HTX tổ chức và hoạt động chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật HTX.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu

 Tại diễn đàn, các đại biểu đã phân tích cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX nói riêng, đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi khỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục coi chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác, HTX là công việc thường xuyên, phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất; tiếp tục đổi mới tư duy, từ nhận thức đến hành động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

Về nhiệm vụ cụ thể, các bộ, ngành, địa phương cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, khẩn trương quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về chiến lược Quốc gia phát triển chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành HTX liên thông với các chuyên ngành khác để chia sẻ, kết nối thông tin thị trường, xu thế phát triển, đồng thời xây dựng một số nền tảng số để hỗ trợ cho kinh tế hợp tác, HTX; xây dựng và hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý, có tầm nhìn dài hạn để KTTT phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số, kết nối cung cầu; quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ HTX; tăng cường truyền thông về chính sách. Các địa phương cần sử dụng các nguồn lực để đầu tư cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX, thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chương trình OCOP; các HTX cần chủ động điều chỉnh phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số mạnh mẽ để tồn tại và phát triển.

                                                                                        Nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn


Nguồn:sokhdt.langson.gov.vn Sao chép liên kết