Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn công tác lập hồ sơ và nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lạng Sơn

Ngày 18/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ, Viễn thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn công tác lập hồ sơ và nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lạng Sơn (VNPT-iOffice). Tham dự hội nghị toàn thể công chức, viên chức các phòng: Tổng hợp kinh tế xã hội, Đăng ký kinh doanh, Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách, Quản lý đầu tư công, Văn phòng, Thanh tra sở, Trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

          Ảnh: Đồng chí Báo cáo viên Văn phòng Sở Nội vụ triển khai các văn bản hướng dẫn, quy định về hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ .

          Tại buổi tập huấn, toàn thể công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được nghe các quy định về công tác văn thư, lưu trữ như Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Quyết định 458/QĐ-TTg ngày 3/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “ Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Công văn số 370/VTLTNN-NV ngày 10/5/2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước v việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống quản lý tài liệu lưu điện tử; Phân tích những ưu điểm của việc Lưu trữ điện tử và đưa ra khuyến nghị và hướng dẫn công tác lập, lưu nộp tài liệu theo đúng quy định hiện nay.

         

          Hình ảnh: Đồng chí Báo cáo viên Viễn thông tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn cách tạo lập các mục hồ sơ và tiêu đề hồ sơ trên phần mềm Văn bản chỉ đạo điều hành

Qua nghe hướng dẫn của báo cáo viên Sở Nội vụ cơ; Viễn thông tỉnh Lạng Sơn về công tác lập hồ sơ và nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan các công chức, viên chức tại Sở đã thảo luận, cùng nhau nêu lên những vấn đề vướng mắc trong thực hiện tạo lập các mục hồ sơ và tiêu đề hồ sơ trên phần mềm Văn bản chỉ đạo điều hành, Công tác phối hợp, công tác quản lý giao đầu mối của từng phòng, từng cá nhân để thực hiện…. Đồng thời đưa ra nhiều ý kiến góp ý thiết thực nhằm hoàn thiện phần mềm Văn bản chỉ đạo điều hành tỉnh Lạng Sơn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới.

Thông qua buổi tập huấn giúp các giúp công chức, viên chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ của cơ quan. Từ đó đưa ra các giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc Lưu trữ của cơ quan năm 2022 và các năm tiếp theo./.

                                                                                       Vy Văn Quản

                                                                                   Sở Kế hoạch và Đầu tư