Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

“Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới khảo sát, chuẩn bị Chương trình chính sách phát triển hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ”

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số 38/CTr-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh về việc đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác rà soát, đánh giá tình hình chuẩn bị các dự, án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm cụm xã đặc biệt khó khăn. Ngày 14/7/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và tham gia khảo sát cùng Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới chuẩn bị Chương trình chính sách phát triển hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình DPO) tại 02 huyện Chi Lăng và Văn Quan.