Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin đăng ký doanh nghiệp

Đẩy mạnh công tác đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó: hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người; Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, với nội dung chủ yếu sau:

Tin đăng ký doanh nghiệp

Quy định lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 17/5/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Tin đăng ký doanh nghiệp

Xúc tiến đầu tư phải đi đôi với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

rong năm 2020, trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều giải pháp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Tỉnh đã triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: giảm, giãn thuế, phí; tăng cường đối thoại, tổ chức các hội nghị đối thoại chuyên đề, hội nghị kết nối ngân hàng với doanh nghiệp; đẩy mạnh CCTTHC thông qua mô hình “một cửa”, “ một cửa liên thông” tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp...

Tin đăng ký doanh nghiệp

Về việc thay đổi biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021 và thay thế cho Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT sẽ được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 Cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh sẽ sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

Subscribe to Tin đăng ký doanh nghiệp