Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau

Câu hỏi

Cho mình hỏi thủ tục nhận kết quả qua đường bưu điện a ?

Trả lời

Để nhận được kết quả thực hiện các thủ tục hành chính đề nghị tổ chức, cá nhân doanh nghiệp liên hệ số điện thoại: 02053.800.012 số Bưu cục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn  để được nhận kết quả. Trân trọng cảm ơn

Câu hỏi

mình là Nghĩa, công ty TNHH XNK Trọng Nghĩa  cần tư vấn ạ. Mình bị mất giấy phép kinh doanh, do đợt lũ lụt vừa qua mình bị mất giấy phép đăng ký doanh nghiệp, giờ muốn xin cấp lại giấy chứng nhận thì cần những thủ tục giấy tờ gì nhiều mong dc phòng kinh doanh tư vấn để cấp lại giấy phép KD ạ

Trả lời

Với câu hỏi của bạn chúng tôi được hướng dẫn như sau:

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp nộp Giấy đề nghị cấp lại GCN ĐKDN theo mẫu tại Phụ lục số II-18 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, để cấp lại GCN ĐKDN.

Cụ thể bạn cần nộp giấy đề nghị tại Quầy Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn hoặc thực hiện nộp trực tuyến tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fo…

Mọi thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại: 02053800006

Câu hỏi

Xin chào, chúng tôi là Cty CP DTP ở Na Dương - Lộc Bình. Sáng nay, nhận được cuộc đt từ số 03254717.. thông báo Sở KH-ĐT tỉnh tổ chức tập huấn DN vào ngày 8/7/2022 và yêu cầu mua tài liệu tập huấn 1.000.000đ. Xin cho xác thực thông tin này ? Cảm ơn

Trả lời

          Với nội dung này Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn xin được trả lời Quý công ty như sau:

          Đối với tất cả các chương trình đào tạo, tập huấn hoặc mời hội thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tổ chức đều có Giấy mời bằng văn bản gửi tới doanh nghiệp, với nội dung tin nhắn ở trên là hoàn toàn giả mạo. Do vậy, khi nhận được tin nhắn liên quan đào tạo, tập huấn, hoặc nộp tiền để được tham gia chương trình nào đó do Sở KHĐT tổ chức thì Anh/ chị vui lòng gọi điện về số điện thoại 02035 812488 hoặc 02053 812122 để xác thực thông tin./.

Câu hỏi

Xin chào, chúng tôi là Cty CP DTP ở Na Dương - Lộc Bình. Sáng nay, nhận được cuộc đt từ số 0325471762 thông báo Sở KH-ĐT tỉnh tổ chức tập huấn DN vào ngày 8/7/2022 và yêu cầu mua tài liệu tập huấn 1.000.000đ.
Xin xác thực nội dung này ?
Trân trọng cảm ơn.

Trả lời

  Với nội dung này Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn xin được trả lời Quý công ty như sau:

Đối với tất cả các chương trình đào tạo, tập huấn hoặc mời hội thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tổ chức đều có Giấy mời bằng văn bản gửi tới doanh nghiệp, với nội dung tin nhắn ở trên là hoàn toàn giả mạo. Do vậy, khi nhận được tin nhắn liên quan đào tạo, tập huấn, hoặc nộp tiền để được tham gia chương trình nào đó do Sở KHĐT tổ chức thì Anh/ chị vui lòng gọi điện về số điện thoại 02035 812488 hoặc 02053 812122 để xác thực thông tin./.

Câu hỏi

Hướng dẫn gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

Trả lời

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

“1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; b) Phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu”.

Khoản 3 Điều 18 Phụ lục 1 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [21 ngày] trước ngày khai mạc cuộc họp [nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn] (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; c) Phiếu biểu quyết; d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp”.

2. Căn cứ các quy định nêu trên, công ty có quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty về các phương thức liên lạc hợp pháp theo quy định của pháp luật (thư, bưu gửi, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax…) để gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 3 Điều 18 Phụ lục 1 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.

3. Để tìm hiểu thông tin cụ thể hơn trong trường hợp của công ty đại chúng, đề nghị Quý Bạn đọc tham vấn ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán./.

       Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Câu hỏi

Thời gian được điều chỉnh tối đa tiến độ thực hiện với dự án chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như thế nào?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu.

Như vậy, hạn chế về thời hạn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư chỉ áp dụng với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, không áp dụng với dự án chỉ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư./.

Câu hỏi

Em muốn hỏi: Em muốn giảm vốn điều lệ về mức trước khi tăng thì phải làm hồ sơ để giảm vốn điều lệ thì thủ tục như thế nào ?

Trả lời

Theo Khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020

Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

Hồ sơ gồm

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

3. Thông báo

4. Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.