Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

V/v triển khai Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

-A A +A

Kính gửi:

 

 

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 90/NQ-CP).

- Đăng tải toàn văn Nghị quyết số 90/NQ-CP lên Cổng/Trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 90/NQ-CP có nội dung liên quan đến tỉnh Lạng Sơn.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

- Khẩn trương hoàn thành việc lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2023, bảo đảm phù hợp, thống nhất và đồng bộ với Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/QH15; xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công:

+ Giai đoạn 2021 - 2025: tham mưu thực hiện theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

+ Giai đoạn 2026 - 2030: nghiên cứu, tham mưu xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo định hướng tại Nghị quyết số 81/2023/QH15, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình phát triển của tỉnh; triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Đối với dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách: tham mưu thu hút các dự án phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 81/2023/QH15. Định hướng thu hút các doanh nghiệp lớn có uy tín và năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, hệ thống quản lý hiện đại.

- Tiếp tục tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát, tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất theo nội dung Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao, tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Triển khai lập, trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2026 - 2030 theo quy định của pháp luật về đất đai trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm khả thi, hiệu quả, bền vững và phù hợp với các định hướng tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội và Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường không khí, nước, đất. Quản lý chất thải rắn, trọng tâm là quản lý tốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa. Rà soát, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn; tăng cường các biện pháp phòng ngừa các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; chủ động giám sát các đối tượng, dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực để tăng nhanh tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm phát triển nguồn nhân lực bền vững, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ; huy động các nguồn lực trong đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực.

Thực hiện đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của pháp luật; hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận bình đẳng nguồn lực, cơ hội phát triển và hưởng thụ đầy đủ, công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu cơ cấu lại ngân sách nhà nước, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển theo hướng tăng dần cho chi đầu tư phát triển. Tham mưu đẩy nhanh thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, có trình độ, sức chiến đấu cao; xây dựng đầy đủ văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến; chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

- Tham mưu kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống tổ chức phòng thủ dân sự, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

7. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị về Quy hoạch tổng thể quốc gia và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xác định tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 

Link chi tiết kèm theo https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29392