Skip to main content

V/v Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT

-A A +A

Kính gửi:

Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố.

 

 

 Thực hiện Công văn số 115/ĐKKD-NV ngày 30/6/2023 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v hướng dẫn việc đăng ký hộ kinh doanh;

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) về thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 01/2021/NĐ-CP); Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT) và Công văn số 5033/BKHĐT-ĐKKD ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT như sau:

I. Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

  1. Đối tượng sử dụng hệ thống:

- Đối tượng sử dụng hệ thống là Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/1/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

- Để đăng ký cấp mới, đổi tài khoản truy cập hệ thống đăng ký hộ kinh doanh đề nghị phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố gửi Phiếu đề nghị theo mẫu Phụ lục 01 kèm theo Công văn này gửi đến Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) theo địa chỉ gmail hotro1@dangkykinhdoanh.gov.vn.

2. Thời gian triển khai hệ thống:

- Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được chính thức triển khai trên phạm vi cả nước kể từ ngày 01/7/2023:

+ Địa chỉ truy cập Hệ thống: http://dangkyhkd.dkkd.gov.vn.

+ Tài liệu hướng dẫn thao tác trên hệ thống được đăng tải tại mục “ Hướng dẫn dành cho cán bộ” tại màn hình trang chủ hệ thống.

- Quy trình trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh và Hệ thống thông tin đăng ký thuế được áp dụng đối với thủ tục đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh (việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và tạo mã số đăng ký hộ kinh doanh sẽ được thực hiện tự động trên Hệ thống) và thủ tục thông báo hoạt động địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh được thực hiện kể từ ngày 01/7/2023.

     Để có cơ sở tạo mã số đăng ký hộ kinh doanh tự động trên hệ thống đáp ứng quy định tại các điểm d khoản 1 Điều 83 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố gửi Phiếu kê khai số thứ tự hộ kinh doanh đã cấp trên địa bàn tính đến hết 30/6/2023 theo mẫu tại Phụ lục 02 kèm theo Công văn này tới Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) theo địa chỉ gmail hotro1@dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Các trường hợp sau: Trường hợp đăng ký thay đổi chủ hộ, Thay đổi địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh sang quận, huyện, thị xã, thành phố, tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đăng ký, Thông báo tạm ngừng kinh doanh/kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/ hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trường hợp hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhưng chưa được cấp mã số thuế Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có thông báo chính thức về thời điểm triển khai các thủ tục trên và sẽ thực hiện theo quy trình dự phòng quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT - “Điều 5đ Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng” (hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 04 gửi kèm theo Công văn này).

          II. Chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh

          Việc chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại Phục lục 03 gửi kèm theo Công văn này.

Đề nghị  Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (số điện thoại: 02053 812 488) hoặc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh theo số điện thoại: 0243 848 9912 (Máy lẻ 302, 305, 312); Email: hotro1@dangkykinhdoanh.gov.vn để được hướng dẫn, hỗ trợ./. 

Chi tiết tại đường Link: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29384