Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

-A A +A

THÔNG BÁO

Tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

 

Kính gửi:

 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn;

- Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn;

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

- Các Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Công văn số 86/UBND-TTPVHCC ngày 20/01/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Để đẩy mạnh triển khai có hiệu quả về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn, ngày 09/6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1301/SKHĐT-VP đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình theo quy định Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ, theo đó danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (tổng số 110/113 TTHC) đảm bảo đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo, như sau:

1. Kể từ ngày 01/7/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp) đối với 110/113 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với các trường hợp sau:

a) Đối tượng nộp hồ sơ là cá nhân, tổ chức[1]:

- Thực hiện các TTHC đã được cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình[2] đối với 44 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn (Phụ lục I kèm theo).

- Thực hiện các TTHC đã được cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với với 51 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn (Phụ lục II kèm theo).

- Thực hiện các TTHC đã được cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với với 15 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác tại địa chỉ: https://dangkyhtx.dkkd.gov.vn (Phụ lục III kèm theo).

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến theo Hướng dẫn gửi kèm, hoặc thực hiện theo hướng dẫn bằng hình ảnh trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn  (Đối với TTHC tại Phụ lục I); Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn (Đối với TTHC tại Phụ lục II) và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã tại địa chỉ: https://dangkyhtx.gov.vn (Đối với TTHC tại Phụ lục III).

Việc nộp, tiếp nhận hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn thực hiện bình thường.

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn phối hợp thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp tới tất cả các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn; thực hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến theo đúng nội dung Kế hoạch 179/KH-UBND và Thông báo này.

 3. Trách nhiệm của các Phòng chuyên môn giải quyết TTHC

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 179/KH-UBND này tới tất công chức thuộc đơn vị, đồng thời tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện Kế hoạch 179/KH-UBND; thực hiện các quy định về lưu trữ, sao lưu hồ sơ điện tử theo đúng quy định; tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa TTHC theo hướng giảm tối đa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC, đơn giản, thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân.

- Tập trung và ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến;

- Chỉ đạo công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan mình tại Trung tâm PVHCC tỉnh và Công chức các Phòng: Đăng ký kinh doanh, Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Quản lý đầu tư công; Viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư trong việc tạo lập tài khoản và cách thức nộp hồ sơ TTHC qua hình thức trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ  với công chức, viên chức trực tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quầy số 14 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, điện thoại: 0205.3800.006) để được hướng dẫn hoặc liên hệ:  

-  Phòng Đăng ký kinh doanh số điện thoại: 0205.3812.488 (Đối với các TTHC: lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực thành lập và sắp sếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, lĩnh vực Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Phụ lục I; tại Phụ lục II, Phụ lục III  kèm theo);

-  Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách số điện thoại: 0205.3812.570 (Đối với các TTHC: lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tại Phụ lục I kèm theo);

-  Phòng Quản lý đầu tư công số điện thoại: 0205.3812.084 (Đối với các TTHC: lĩnh vực viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, lĩnh vực lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP tại Phụ lục I kèm theo);  

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp số điện thoại: 02053.816.815 (Đối với các TTHC tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III  kèm theo);

Thông báo này thay thế Thông báo số 24/TB-SKHĐT ngày 27/01/2023;  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo đến tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư được biết./.

(Link hướng dẫn chi tiết kèm theo https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29380)

 

 

[1]  Gồm: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội…

[2] Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ) Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.