Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp chờ giải trình

-A A +A

THÔNG BÁO

Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp chờ giải trình

 

Căn cứ Điều 212 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều 75, Điều 77 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Theo đề nghị tại Công văn số 1737/CT-KK ngày 25/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn ; Công văn số 1042/CCT-KTr2 ngày 25/11/2022 của Chi cục Thuế thành phố; Công văn số 230/HQHN-TH ngày 11/02/2023 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị; Công văn số 254/CCT-KTT ngày 22/02/2023 của Chi cục Thuế huyện Cao Lộc về việc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 Ngày 09/03/2023  Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc trường hợp chờ giải trình đối với 111 doanh nghiệp và 08 chi nhánh, 01 văn phòng đại diện (Danh sách chi tiết kèm theo).

Thông báo vi phạm yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc đối tượng vi phạm đến trụ sở của Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 75, Điều 77 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố, Chi cục Thuế huyện Cao Lộc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị được biết để phối hợp trong việc xem xét nội dung giải trình thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định./.

(link tải danh sách đầy đủ: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29249)