Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

truyên truyền các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động đăng ký tài khoản và định kỳ tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

-A A +A

 

Kính gửi:

 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Các Hội: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nhân trẻ tỉnh;

- Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số  42/KH-BCĐ ngày 22/02/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2023. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả triển khai các nội dung trong kế hoạch và đẩy nhanh việc chuyển đổi số (CĐS) của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cụ thể, như sau:

1. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Các Hội: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nhân trẻ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tới tất cả các doanh nghiệp về Bộ chỉ số đánh giá mức độ CĐS doanh nghiệp (về mục tiêu, nội dung của Bộ chỉ số, lợi ích cho doanh nghiệp...)

2. Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tự thực hiện đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá mức độ CĐS doanh nghiệp tại Cổng thông tin đánh giá mức độ CĐS của doanh nghiệp tại địa chỉ website là https://dbi.gov.vn/ và mã QR kèm theo. Chủ động tự đăng ký và đăng nhập tài khoản tại Cổng thông tin chỉ số CĐSDN, để sử dụng phần mềm đánh giá mức độ CĐS qua đó biết được mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp mình. Đồng thời thường xuyên chủ động định kỳ tự thực hiện đánh giá và đề nghị chuyên gia, đơn vị tư vấn hỗ trợ đánh giá xác định mức độ CĐS để được cấp giấy xác nhận đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc các doanh nghiệp có thể liên hệ[1] Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn về việc đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số CĐSDN để thực hiện đánh giá mức độ CĐS, lựa chọn, sử dụng các nền tảng số để triển khai CĐS cho doanh nghiệp của mình.

(Các tài liệu hướng dẫn trên Cổng thông tin chỉ số CĐSDN, tại địa chỉ https://dbi.gov.vn/danh-gia-chuyen-doi-so) và Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư địa chỉ http://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29222/ và Quyết định số 1970/QĐ-BTTT ngày 13/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt  Đề án "Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng gửi đến tổ chức, cá nhân được biết thực hiện./.

 

[1] Sở Kế hoạch và Đầu tư số điện thoại: 02053812488; Số điện thoại Sở Thông tin và Truyền thông: 0945603555.