Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

V/v hướng dẫn lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

-A A +A

 

 

Kính gửi:

 

UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Thông báo số 2966-TB/VPTU ngày 06/01/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về báo cáo số 383-BC/BCSĐ ngày 24/11/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các Nhà đầu tư quan tâm đã đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Năm 2022 UBND các huyện, thành phố đã lập hồ sơ đề xuất đầu tư các dự án có sử dụng đất (khu đô thị, khu dân cư) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư nhưng chưa đáp ứng được các điều kiện để thẩm định do đang cập nhật bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở..., và đã có thông báo tạm dừng xem xét đề xuất chủ trương đầu tư.

Đề nghị các cơ quan nghiên cứu, rà soát bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo các thông báo trước đây và nội dung hướng dẫn dưới đây lập đề xuất dự án đầu tư hoặc đề xuất các dự án mới nếu có nhu cầu thu hút đầu tư theo quy hoạch, gửi hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và đầu tư) để tiếp tục thụ lý hồ sơ xem xét giải quyết trong tháng 02-03/2023.

2. Hướng dẫn lập đề xuất đầu tư, trình tự thủ tục đăng ký đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với  Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập) bao gồm:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, hồ sơ đề xuất dự án như sau:

a) Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) (biểu mẫu A.I.2 - Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT).

- Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

- Nội dung đề xuất dự án cần thể hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung đã được quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư và khoản 2, 3 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Trong đó thuyết minh, nêu rõ các nội dung sau:

- Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có).

- Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch xây dựng (ngoài các loại quy hoạch được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư, khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ).

- Đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và các chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ còn lại đến thời điểm đề xuất dự án.

- Khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

- Đánh giá nhu cầu sử dụng đất.

- Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có).

- Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

-  Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

- Thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng đất (Các loại đất, đối tượng sử dụng đất); dự kiến sơ bộ phương án thu hồi đất, thống kê về giải phóng mặt bằng, phương án bố trí tái định cư (nếu có), sơ bộ phương án hỗ trợ bồi thường; lấy ý kiến đối tượng bị ảnh hưởng thu hồi đất.

- Đánh giá các điều kiện về chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác; chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

- Các điều kiện khác đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nếu cần cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ đầu tư đề nghị các cơ quan liên hệ với Trung tâm xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn hoặc Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn để được tư vấn hướng dẫn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./.

Tải văn bản đầy đủ: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29183