Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

-A A +A

THÔNG BÁO

Tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

 

Kính gửi:

 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn;

- Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn;

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

- Các Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Công văn số 86/UBND-TTPVHCC ngày 20/01/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp) đối với 55/113 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với các trường hợp sau:

a) Đối tượng nộp hồ sơ là cá nhân, tổ chức[1]:

- Thực hiện các TTHC đã được cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình[2] đối với 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn (Phụ lục I kèm theo).

- Thực hiện các TTHC đã được cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với với 51 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn (Phụ lục II kèm theo).

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến theo Hướng dẫn gửi kèm, hoặc thực hiện theo hướng dẫn bằng hình ảnh trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn  (Đối với TTHC tại Phụ lục I) Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn (Đối với TTHC tại Phụ lục II).

Việc nộp, tiếp nhận hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn thực hiện bình thường.

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn…phối hợp thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp tới tất cả các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn; thực hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến theo đúng nội dung Kế hoạch 179/KH-UBND và Thông báo này.

 3. Trách nhiệm của các Phòng chuyên môn giải quyết TTHC

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 179/KH-UBND tới tất cả công chức thuộc đơn vị, đồng thời tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện Kế hoạch 179/KH-UBND; thực hiện các quy định về lưu trữ, sao lưu hồ sơ điện tử theo đúng quy định; tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa TTHC theo hướng giảm tối đa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC, đơn giản, thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân.

- Tập trung và ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến;

- Chỉ đạo công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan mình tại Trung tâm PVHCC tỉnh và Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện hỗ trợ tổ chức, cá nhân đến Trung tâm thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ  với công chức, viên chức trực tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quầy số 14 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, điện thoại: 0205.3800.006) hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh số điện thoại: 0205.3812.488 để được hướng dẫn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo đến tổ chức, cá nhân được biết./.

 

 

Link tải hướng dẫn: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29170

 

[1]  Gồm: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội…

[2] Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (Có hiệu lực từ ngày 15/8/2022)