Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lân Páng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn

-A A +A

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Dự án khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường

mỏ Lân Páng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 28/11/2022 và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH Đá Thượng Thành (bao gồm: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 14121000144 chứng nhận lần đầu ngày 03/4/2009; bản gốc Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động dự án; bản gốc Biên bản họp Đại hội thành viên Công ty TNHH Đá Thượng Thành).

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020; điểm a khoản 2 điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:

1. Chấm dứt hoạt động dự án khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lân Páng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn của Công ty TNHH Đá Thượng Thành đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 14121000144 chứng nhận lần đầu ngày 03/4/2009.

- Địa điểm thực hiện dự án: mỏ Lân Páng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động: Từ ngày 28/11/2022 (theo Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty TNHH Đá Thượng Thành ký ngày 28/11/2022).

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư đã ngừng thực hiện dự án từ năm 2018, tuy nhiên chưa thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động dự án đến cơ quan đăng ký đầu tư, đến thời điểm hiện nay đã hết thời hạn hoạt động của dự án. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư do dự án hết thời hạn hoạt động dự án đầu tư.

 2. Công ty TNHH Đá Thượng Thành (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 1402000112 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng nhận lần đầu ngày 25/12/2002, đăng ký thay đổi lần 07 ngày 21/12/2020) có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Công ty TNHH Đá Thượng Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./.    

Link tài văn bản: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29139