Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

-A A +A

Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 1878/SKHĐT-TTr  ngày 13/9/2022 chỉ đạo  các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư  tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản có liên quan đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Tổ chức rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại đơn vị để kịp thời sửa đổi bổ sung các văn bản, quy định về tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, nhất là công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, quản lý doanh nghiệp,...

 Công khai minh bạch trong thực thi công vụ, chủ động rà soát việc tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin; tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp bảo đảm theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót để khắc phục, chấn chỉnh kịp thời, tránh phát sinh những hệ lụy, dư luận xấu làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với ngành, cơ quan.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư trong thực hiện tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật./.

                                                       Đồng Thanh Thư

                                          Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư