Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắp sếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và

-A A +A

THÔNG BÁO

Công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắp sếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp đầy đủ thông tin nội dung chi tiết thủ tục hành chính công khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo (Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắp sếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn), như sau:

1. Lĩnh vực thành lập và sắp sếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm: 05 TTHC.

2. Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: 02 TTHC

  (Chi tiết Danh mục và nội dung thủ tục hành chính tại đường Link https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/28939 kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trong thông báo./.