Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

V/v đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật.

-A A +A

Kính gửi: Các Nhà đầu tư.

 

          Thực hiện Luật đầu tư năm 2020; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản[1] để hướng dẫn, đôn đốc và đề nghị Nhà đầu tư thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Tuy nhiên, qua công tác tổng hợp, đa số các Nhà đầu tư chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Để thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư thực hiện, như sau:

1. Về chế độ báo cáo giám sát đánh giá dự án: Theo quy định tại điểm a, khoản 8 và điểm a, khoản 9 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP:

- Nội dung báo cáo: (Báo cáo theo các nội dung quy định tại Mẫu số 11; Mẫu số 12; Mẫu số 13; Mẫu số 14 kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (do hiện nay Nghị định số 29/2021/NĐ-CP đã có hiệu lực, tuy nhiên chưa có Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biểu mẫu báo cáo).

- Thời gian báo cáo: Báo cáo 6 tháng chậm nhất trước ngày 10/7 năm báo cáo; Báo cáo năm chậm nhất trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

2. Về chế độ báo cáo định kỳ: Theo quy định tại khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư;

a)  Đối với nhà đầu tư trong nước:

- Thực hiện báo cáo quý, năm theo mẫu số A.I.20, Phụ lục A, Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi về UBND các huyện, thành phố nơi thực hiện dự án.

- Hình thức báo cáo: Bằng văn bản (mẫu A.I.20 gửi kèm theo).

- Thời hạn báo cáo: Báo cáo quý, 6 tháng và năm chậm nhất 10/3 hàng quý, chậm nhất 10/6, 10/11 hàng năm.

b) Đối với nhà đầu tư nước ngoài (FDI):

 - Thực hiện báo cáo quý, năm theo mẫu số, Phụ lục A, thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9/04/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Hình thức báo cáo: Thực hiện trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (mẫu A.III.1, A.III.2 gửi kèm theo).

 - Thời hạn báo cáo: Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo.

3.  Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo quy định nêu trên. Việc chấp hành báo cáo đầy đủ là cơ sở để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Là cơ sở để sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét giải quyết các hồ sơ dự án đề xuất điều chỉnh dự án.

Trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Trong quá trình thực hiện cần trao đổi thông tin, làm rõ hoặc nộp báo cáo đề nghị Nhà đầu tư liên lạc với Sở Kế hoạch và đầu tư (Địa chỉ: Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hoặc liên hệ Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách,  email: quanlydautunns@gmail.com; điện thoại: 02053.812.570) để được hướng dẫn thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các nhà đầu tư phối hợp thực hiện./.

Link các văn bản kèm theo: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/28905

 

[1]  Công văn số 956/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 25/5/2022; Công văn số 1310/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 08/7/2022; Văn bản số 1340/SKHĐT-QLĐTC ngày 13/7/2022.