Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp quý II năm 2022

-A A +A

Kính gửi:

 

 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Chi hội doanh nghiệp môi trường;

- Chi hội doanh nghiệp xây dựng;

- Công ty CP tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông;

- Công ty TNHH MTV Tâm Đức.

 

 

Thực hiện Công văn số 1453/VP-KT ngày 8/4/2022 của UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã.

Trên cơ sở tổng hợp các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp tại Công văn số 73/HHDN ngày 8/7/2022 và Công văn số 79/HHDN ngày 19/7/2022 của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (tổng số có 15 kiến nghị). Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét trả lời kiến nghị doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức cuộc họp các ngành để thống nhất các nội dung trả lời. Trên cơ sở tổng hợp các nội dung trả lời của các cơ quan (15/15 kiến nghị được trả lời), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung trả lời các kiến nghị theo Phụ lục gửi kèm công văn này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các hội, chi hội doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tiếp tục có phản hồi, thông tin thường xuyên kịp thời gửi đến với Sở Kế hoạch và Đầu tư để cùng phối hợp xử lý./.

 

Link tải chi tiết nội dung trả lời: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/28887