Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1517/SKHĐT-THKTXH 04-08-2022 Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
1502/SKHĐT-ĐKKD 03-08-2022 V/v Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp quý II năm 2022
116/QĐ-SKHĐT 29-07-2022 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
1420/SKHĐT-QLĐTNNS 25-07-2022 V/v Đôn đốc gửi CV và báo cáo chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết NQ số 08/2019/NQ-HĐND và NQ số 15/2021/NQ-HĐND
212/KH-SKHĐT 30-06-2022 Kế hoạch Cải thiện chỉ số PCI của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022
211/HD-SKHĐT 30-06-2022 Hướng dẫn khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Lạng Sơn năm 2022
1216/SKHĐT-QLĐTC 28-06-2022 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022
1077/SKHĐT-ĐKKD 08-06-2022 Đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện Môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022
142/KH-SKHĐT 11-05-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022
71/QĐ-SKHĐT 08-05-2022 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022
20/KH-CĐCS 21-04-2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH về "Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới
111/KH-SKHĐT 21-04-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022
72/KH-SKHĐT 22-03-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
71/KH-SKHĐT 22-03-2022 Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022
444/SKHĐT-ĐKKD 17-03-2022 Đề xuất cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực đại lý hải quan
66/KH-SKHĐT 15-03-2022 Kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư về chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
65/KH-SKHĐT 11-03-2022 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
63/KH-SKHĐT 10-03-2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
377/QĐ-UBND 03-03-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu t
57/KH-SKHĐT 03-03-2022 Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -
30/QĐ-SKHĐT 25-02-2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
51/KH-SKHĐT 25-02-2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
52/KH-SKHĐT 25-02-2022 kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2022
49/KH-SKHĐT 24-02-2022 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022
50/KH-SKHĐT 24-02-2022 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến hết năm 2025, định hướng đến
50/KH-SKHĐT 24-02-2022 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến hết năm 2025, định hướng đến
47/KH-SKHĐT 23-02-2022 Kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán và kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán
39/KH-UBND 21-02-2022 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2022
46/KH-SKHĐT 21-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
38/KH-SKHĐT 18-02-2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
37/KH-SKHĐT 17-02-2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022,
33/KH-SKHĐT 16-02-2022 Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
31/KH-SKHĐT 16-02-2022 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
249/SKHĐT-QLĐTNNS 15-02-2022 V/v Phiếu khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
29/KH-SKHĐT 14-02-2022 Kế hoạch triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
26/KH-SKHĐT 09-02-2022 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022
21/KH-SKHĐT 27-01-2022 Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022
19/KH-SKHĐT 24-01-2022 Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022
15/KH-SKHĐT 20-01-2022 Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
12/KH-SKHĐT 12-01-2022 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022