Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1898/SKHĐT-THKTXH 01-08-2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2023
248/KH-SKHĐT 13-07-2023 Kế hoạch triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
888/UBND-KT 11-07-2023 V/v triển khai Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1658/SKHĐT-THKTXH 10-07-2023 Về việc đôn đốc gửi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
231/KH-SKHĐT 30-06-2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự
226/KH-SKHĐT 27-06-2023 Kế hoạch Thực hiện công tác truyền thông chính sách năm 2023
1458/SKHĐT-THKTXH 22-06-2023 Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
220/KH-SKHĐT 22-06-2023 Kế hoạch Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 (thay thế Kế hoạch số 14/KH-SKHĐT ngày 16/01/2023)
221/KH-SKHĐT 21-06-2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023),
198/KH-SKHĐT 02-06-2023 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2023
187 /KH-SKHĐT 26-05-2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trư
185/KH-SKHĐT 25-05-2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
183/KH-SKHĐT 24-05-2023 Kế hoạch Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 thuộc lĩnh vực của Sở Kế hoạch và Đầu tư
167/KH-SKHĐT 12-05-2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023
963/SKHĐT-THKTXH 04-05-2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
130/KH-SKHĐT 26-04-2023 KH tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
184/BC-UBND 25-04-2023 Tình hình đầu tư trên địa bàn Quý I năm 2023
125/KH-SKHĐT 20-04-2023 Kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
125/KH-SKHĐT 20-04-2023 Kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
825/SKHĐT-ĐKKD 18-04-2023 Vv.Tếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBDN ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn
61/QĐ-SKHĐT 12-04-2023 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023
61/QĐ-SKHĐT 12-04-2023 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023
60/QĐ-SKHĐT 10-04-2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
110/KH-SKHĐT 07-04-2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉn
105/KH-SKHĐT 07-04-2023 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
103/KH-SKHĐT 06-04-2023 Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025 của sở Kế hoạch và Đầu tư
101/KH-SKHĐT 05-04-2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025"
689/SKHĐT-THKTXH 31-03-2023 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2 năm 2021 - 2022 và quý I/2023
80/KH-SKHĐT 14-03-2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
123 13-03-2023 V/v phiếu khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
75/KH-SKHĐT 07-03-2023 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
76/KH-SKHĐT 07-03-2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023
71/KH-SKHĐT 06-03-2023 Kế hoạch Hoạt động về chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
68/KH-SKHĐT 03-03-2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
436/SKHĐ-ĐKKD 03-03-2023 V/v truyên truyền các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động đăng ký tài khoản và định kỳ tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp
430/SKHĐT-ĐKKD 03-03-2023 V/v trả lời kiến nghị của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2023
51/KH-SKHĐT 20-02-2023 Kế hoạch Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023
50/KH-SKHĐT 20-02-2023 Kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
48/KH-SKHĐT 17-02-2023 Kế hoạch Thực hiện công tác thanh niên của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
49/KH-SKHĐT 17-02-2023 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2023 của UBND tỉnh