Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
499/SKHĐT-ĐKKD 29-03-2021 V/v tham gia cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
46/kh-skhđt 22-03-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
51/KH-BCĐ 10-03-2021 Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021
39/KH-SKHĐT 03-03-2021 Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 Sở KHĐT
333/SKHĐT-THKTXH 03-03-2021 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
33/KH-SKHĐT 23-02-2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021
271/SKHĐT-QLĐTC 22-02-2021 Về việc hướng dẫn áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len (UKVFTA)
20/KH-SKHĐT 28-01-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thực hiện quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
84/SKHĐT-THKTXH 18-01-2021 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 136/KH-UBND của UBND tỉnh
08/KH-SKHĐT 15-01-2021 Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
09/KH-SKHĐT 15-01-2021 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2021
07/KH-SKHĐT 15-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021
06/KH-SKHĐT 11-01-2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021
301/KH-SKHĐT 31-12-2020 Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
265/QĐ-SKHĐT 30-12-2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020
298/KH-SKHĐT 29-12-2020 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
258/QĐ-SKHĐT 24-12-2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bieu so 3 10-12-2020 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước Quý III/2020
231/QĐ-SKHĐT 05-11-2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán NSNN và bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020
1425/SKHĐT-THKTXH 02-10-2020 Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ KH năm 2021
205/QĐ-SKHĐT 28-09-2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2020
187/QĐ-SKHĐT 27-08-2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2020
1039/SKHĐT-VP 21-07-2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai thực hiện dự toán thu-chi NSNN Quý II và 6 tháng năm 2020
118/KH-SKHĐT 30-06-2020 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020
893/SKHĐT-THKTXH 20-06-2020 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025
93/KH-SKHĐT 15-05-2020 Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020
609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CNNHNN 27-04-2020 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 08/2019/
79/KH-SKHĐT 16-04-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030
Công khai thực hiện dự toan thu-chi NSNN quý I năm 2020 16-04-2020 Công khai thực hiện dự toan thu-chi NSNN quý I năm 2020
62/QĐ-SKHĐT 15-04-2020 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
64/QĐ-SKHĐT 15-04-2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020
367/SKHĐT-ĐKKD 13-03-2020 V/v nắm bắt tình hình hoạt động và khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
1776/SKHĐT-ĐKKD 12-02-2020 V/v Đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 và NQ số 139 của Thủ tướng chính phủ
24/KH-SKHĐT 07-02-2020 Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
20/KH-UBND 30-01-2020 Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21/KH-SKHĐT 23-01-2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
05/KH-SKHĐT 08-01-2020 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020
309/HDLN-SKHĐT-STC-SXD-STNMT-SLĐTBXH-CT 31-12-2019 Hướng dẫn liên ngành về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐ ND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1642/SKHĐT-KGVX 13-11-2019 V/v báo cáo thực hiện xã hội hóa các hoạt động GD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường
1423/SKHĐT-THQH 02-10-2019 V/v báo cáo tình hình KTXH năm 2019 và xây dựng Kế hoạch năm2020