Thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ các cấp chính quyền. Xây dựng cơ chế, chính sách, chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch, tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế đầu tư của tỉnh, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, được số hóa cho phép người dân, doanh nghiệp có thể kê khai đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và đăng ký nộp thuế qua mạng… tạo được sự đồng thuận đánh giá cao của người dân, doanh nghiệp góp phần tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy khu vực doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, thu hút vốn đầu tư còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Quy mô dự án chủ yếu còn nhỏ, lẻ, chưa có dự án tiên phong; chưa đúng định hướng. Công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh chưa thật sự hiệu quả, chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và các hoạt động đối ngoại

Được sự hỗ trợ của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hôm nay ngày 29/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn các quy định quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư, định hướng thu hút đầu tư, phổ biến một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh cho lãnh đạo, cán bộ, CCVC tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh

Ông Nguyễn Quang Vinh – Chuyên gia Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Quang Vinh – Chuyên gia Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư; những kiến thức về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng như những quy định liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư ở Việt Nam và Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai, phổ biến Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.