Thực hiện Chương trình số 04/CTr-BĐD, ngày 24/02/2021 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về việc kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 11/8/2021 Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 do đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đình Lập.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Tô Thị Hiến, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đình Lập; lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện; các thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện, thành viên Ban giảm nghèo xã, đại diện các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác... Đoàn  đã gặp gỡ, kiểm tra các hộ tại Tổ Tiết kiệm và vay vốn của thôn Pò Háng, xã Bính Xá; đã trực tiếp được lắng nghe các hộ trình bày mục đích, nhu cầu, cách thức sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế hộ gia đình, qua phỏng vấn nhanh thì phần lớn các hộ gia đình sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Theo báo cáo của  đại diện Chi nhánh NHCSXH, Ban Đại diện HĐQT huyện Đình Lập đã tổ chức hoạt động theo đúng quy chế, kịp thời kiện toàn thành viên khi có thay đổi, phân công cụ thể cho từng thành viên phù hợp với lĩnh vực, vị trí công tác; duy trì đầy đủ các phiên họp định kỳ, đúng thời gian quy định từ đó đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Đối với xã Bính Xá năm 2021 đã phân bổ được 38.215 triệu đồng nguồn vốn tín dụng, doanh số cho vay đạt 5.470 triệu đồng, tăng 2.322 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020 trong đó chủ yếu tập trung vào đối tượng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, doanh số thu nợ đạt 4.577 triệu đồng, tăng 888 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt 97%, tỉ lệ thu lãi đạt 100%.

Đối với hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của huyện tính đến ngày 31/7/2021, tổng nguồn vốn đạt 212.811 triệu đồng, tăng 12.907 triệu đồng so với 31/12/2020; Doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm là 49.168 triệu đồng với 849 lượt hộ vay, tăng 12.832 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020, doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm là 35.872 triệu đồng, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đến 31/7/2021 là 212.811 triệu đồng, tăng 13.296 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,7% so với cuối năm 2020, hoàn thành 99,8% kế hoạch năm 2021. Số tổ tiết kiệm và vay vốn là 120 tổ, 95,8% số tổ xếp loại tốt, 4,2% xếp loại khá, không có tổ xếp loại trung bình và yếu.