Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 05/04/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ngày 02, 03 tháng 6 năm 2021, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị triển thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

 

Đ/c Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quán triệt 05 nội dung cơ bản, những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng qua đây nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, đảng viên, công chức, viên chức góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua việc học tập Nghị quyết toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở tiếp tục nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết vào thực tiễn cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

 

                                                                             Vy Quản

                                                                   Sở Kế hoạch và Đầu tư