Ngày 23/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Chương trình số 19/CTr-UBND về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

z2523412764933_e8c5b993e1c023c6b3425cf44b097954.jpg

 

Anh Hoàng Văn Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã rau củ quả sạch Gia Cát, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Tân An)

Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) cả chiều rộng và chiều sâu, trong thời gian tới tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, tạo được sự chuyển biến rõ nét trên các mặt quan hệ sở hữu, phương thức quản lý và phân phối thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX, nâng cao hình ảnh và vị thế của khu vực KTTT trong xã hội. Phát triển đa dạng và bền vững các mô hình HTX trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị với sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng của địa phương.

Đến năm 2025 thành lập mới 200-250 hợp tác xã

Chương trình xác định đến năm 2025 hoàn thành các nội dung sau: Tổ chức 200 lớp tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về KTTT, HTX. Tổ chức 15 lớp hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức KTTT, HTX cho phù hợp với các quy định hiện hành. Hỗ trợ thành lập mới từ 200 - 250 HTX, trong đó 160 - 200 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 40 - 50 HTX hoạt động trong lĩnh vực khác. Đào tạo từ 20 người trở lên và tổ chức 30 lớp bồi dưỡng đối với thành viên, người lao động của tổ chức KTTT. Đào tạo từ 20 người trở lên và tổ chức 10 lớp bồi dưỡng đối với công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước về KTTT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, giảng viên. Hỗ trợ khoảng 50 - 60 lao động trẻ trở lên về làm việc tại tổ chức KTTT. Hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong và ngoài nước cho khoảng 125 HTX trở lên (trong đó: trong nước khoảng 75 HTX trở lên; nước ngoài khoảng 50 HTX trở lên). Hỗ trợ chứng nhận chất lượng, xây dựng nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc cho khoảng 75 HTX trở lên. Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm cho các tổ chức KTTT tại các địa phương từ 50 HTX trở lên. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm từ 40 HTX trở lên. Hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX cho khoảng 30 HTX trở lên. Hỗ trợ cho khoảng 20 HTX trở lên có dư nợ vay vốn tại các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thành lập mới, củng cố tổ chức KTTT, HTX: Theo nội dung Chương trình, các đối tượng như HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động theo Luật Hợp tác xã; HTX, liên hiệp HTX được thành lập từ việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; Người dân có nhu cầu thành lập tổ chức KTTT sẽ được hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức KTTT, HTX. Cụ thể là được cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về KTTT, HTX; Hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức KTTT, HTX cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT: Đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức KTTT; Công chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về KTTT tại các sở, ngành và địa phương (bao gồm: công chức chuyên trách và công chức kiêm nhiệm); Công chức, viên chức của Liên minh Hợp tác xã, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; Giảng viên về KTTT trong các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT. Nội dung hỗ trợ bao gồm đào tạo, bồi dưỡng và đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức KTTT. Về đào tạo, đối với thành viên, người lao động của tổ chức KTTT sẽ được hỗ trợ học phí theo mức quy định của cơ sở đào tạo; kinh phí mua giáo trình của khóa học; chi phí ăn, ở. Đối với công chức, viên chức của các cơ quan quản lý Nhà nước về KTTT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, giảng viên sẽ được hỗ trợ cấp học bổng đào tạo, nghiên cứu dài hạn trong nước và nước ngoài về HTX và các chuyên ngành hỗ trợ trực tiếp cho công tác quản lý Nhà nước về KTTT. Học bổng bao gồm toàn bộ kinh phí đi lại, tài liệu, giáo trình, học phí, bảo hiểm, chi phí ăn ở và sinh hoạt theo quy định. Về bồi dưỡng, đối với thành viên, người lao động của tổ chức KTTT được hỗ trợ chi phí đi lại từ trụ sở đến cơ sở bồi dưỡng (trừ vé máy bay); kinh phí mua tài liệu của chương trình khóa học; các khoản chi phí tổ chức, quản lý lớp học; thuê hội trường; thù lao giảng viên; tham quan, khảo sát; chi phí ăn, ở theo định mức được áp dụng tương tự như đối với công chức Nhà nước. Đối với công chức, viên chức của các cơ quan quản lý Nhà nước về KTTT, Liên minh Hợp tác xã, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, giảng viên sẽ được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đi lại, tài liệu, giáo trình, học phí, chi phí ăn ở và sinh hoạt theo quy định của chế độ tài chính hiện hành và tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trong nước. Về đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức KTTT, hỗ trợ lương cho người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các tổ chức KTTT theo quy định hiện hành.

Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Đối với các tổ chức KTTT, HTX hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Cụ thể: hỗ trợ kinh phí tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong và ngoài nước; chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra còn được hỗ trợ chi phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm cho các tổ chức KTTT tại các huyện, thành phố. Điều kiện để nhận được hỗ trợ là các tổ chức KTTT, HTX phải có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, thực hành sản xuất xanh, OCOP (Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”).

Đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm: Chương trình hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với các HTX, liên hiệp HTX (gọi chung là HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Nội dung hỗ trợ bao gồm: Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên. Xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp (gồm: cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, đập dâng, kênh, bể chứa nước, công trình trên kênh và bờ bao các loại, hệ thống cấp nước đầu mối phục vụ tưới tiết kiệm; đường trục chính giao thông nội đồng, đường ranh cản lửa, đường lâm nghiệp). Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản bao gồm: hệ thống cấp thoát nước đầu mối (ao, bể chứa, cống, kênh, đường ống cấp, tiêu nước, trạm bơm), đê bao, kè, đường giao thông, công trình xử lý nước thải chung đối với vùng nuôi trồng thủy sản; hệ thống phao tiêu, đèn báo ranh giới khu vực nuôi, hệ thống neo lồng bè của HTX nông nghiệp. Xây dựng kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực chăn nuôi: hệ thống chuồng trại, hệ thống máng thức ăn, nước uống; hệ thống xử lý chất thải ra môi trường; hệ thống lồng sưởi, làm mát chuồng trại; đường giao thông nội bộ khu chuồng nuôi.

Ngoài ra, Chương trình còn hỗ trợ các HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh, vay vốn từ các Ngân hàng thương mại theo quy định hiện hành.

 

Phùng Thị Lệ Nhung