Quy định lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư

 

Ngày 17/5/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư.

 

Ảnh: Bà Phùng Thị Thanh  Nga – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 thực địa dự án Khu công nghiệp Đồng Bành

 

Quy định mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngành Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi là Mạng lưới tư vấn viên) trong các lĩnh vực sau đây: (1) Tư vấn về thành lập và vận hành doanh nghiệp; (2) Tư vấn về quản trị và phát triển doanh nghiệp; (3) Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp; (4) Tư vấn về đầu tư; (5) Tư vấn về đấu thầu; (6). Tư vấn về tiếp cận tài chính.

Đối với cá nhân tư vấn:

Cá nhân tư vấn là công dân Việt Nam có sức khỏe tốt, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực hành nghề tư vấn và phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực thực hiện tư vấn hoặc có chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực tư vấn quy định.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm thực hiện một trong các vị trí sau: giám đốc 01 doanh nghiệp từ 10 nhân viên trở lên; cán bộ quản lý tại doanh nghiệp; cán bộ làm việc tại tổ chức hỗ trợ DNNVV, dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; cán bộ tư vấn cho doanh nghiệp.

Đã hoặc đang thực hiện tối thiểu 01 hợp đồng tư vấn thuộc một trong các lĩnh vực quy định trong thời gian 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên.

Không thuộc danh sách cá nhân, tổ chức tư vấn đưa ra khỏi Mạng lưới tư vấn viên công bố tại Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV.

Cá nhân tư vấn là lao động người nước ngoài ngoài việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại điểm 1.1 nêu trên còn phải đáp ứng các quy định của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đối với tổ chức tư vấn: là tổ chức thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; không đang trong tình trạng tạm ngừng hoạt động, giải thể; thực hiện hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp về một trong các lĩnh vực quy định tại Mục I và phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

Có tối thiểu 02 cá nhân tư vấn về một hoặc một số lĩnh vực quy định nêu trên; đang làm việc liên tục, toàn thời gian từ 12 tháng trở lên cho tổ chức tư vấn tính đến thời điểm tổ chức tư vấn đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên.

Đã hoặc đang thực hiện ít nhất 02 hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp trong thời gian 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên. Trong đó ứng với mỗi lĩnh vực tư vấn đăng ký hoạt động theo quy định, có ít nhất 01 hợp đồng tư vấn đã hoặc đang thực hiện.