Ngày 27/12/2020, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cụm thi đua số 3 trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh gồm các công đoàn cơ sở: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm2020 và ký kết, phát động thi đua năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vương - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

      Năm 2020, Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Cụm được chú trọng, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương đang có hiệu lực thi hành, những văn bản pháp luật mới được ban hành đến đoàn viên, người lao động. Kết quả đã tổ chức được 105 cuộc tuyên truyền với 1.666 người tham dự.

      Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm. Kết quả các CĐCS đã phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cử 318 lượt CCVCLĐ tham gia các lớp tập huấn, học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, chính trị.

Các đơn vị Cụm thi đua số 3 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động luôn được các đơn vị trong Cụm quan tâm, tổ chức thực hiện, kết quả các đơn vị trong Cụm đã thăm hỏi được 369 lượt đoàn viên với số tiền 138.047.300 đồng.