Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
265/QĐ-SKHĐT 30-12-2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020
258/QĐ-SKHĐT 24-12-2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bieu so 3 10-12-2020 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước Quý III/2020
231/QĐ-SKHĐT 05-11-2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán NSNN và bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020
1425/SKHĐT-THKTXH 02-10-2020 Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ KH năm 2021
205/QĐ-SKHĐT 28-09-2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2020
187/QĐ-SKHĐT 27-08-2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2020
1039/SKHĐT-VP 21-07-2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai thực hiện dự toán thu-chi NSNN Quý II và 6 tháng năm 2020
118/KH-SKHĐT 30-06-2020 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020
893/SKHĐT-THKTXH 20-06-2020 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025
93/KH-SKHĐT 15-05-2020 Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020
609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CNNHNN 27-04-2020 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 08/2019/
Công khai thực hiện dự toan thu-chi NSNN quý I năm 2020 16-04-2020 Công khai thực hiện dự toan thu-chi NSNN quý I năm 2020
79/KH-SKHĐT 16-04-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030
64/QĐ-SKHĐT 15-04-2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020
62/QĐ-SKHĐT 15-04-2020 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
367/SKHĐT-ĐKKD 13-03-2020 V/v nắm bắt tình hình hoạt động và khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
1776/SKHĐT-ĐKKD 12-02-2020 V/v Đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 và NQ số 139 của Thủ tướng chính phủ
24/KH-SKHĐT 07-02-2020 Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
20/KH-UBND 30-01-2020 Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21/KH-SKHĐT 23-01-2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
05/KH-SKHĐT 08-01-2020 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020
309/HDLN-SKHĐT-STC-SXD-STNMT-SLĐTBXH-CT 31-12-2019 Hướng dẫn liên ngành về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐ ND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1642/SKHĐT-KGVX 13-11-2019 V/v báo cáo thực hiện xã hội hóa các hoạt động GD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường
1423/SKHĐT-THQH 02-10-2019 V/v báo cáo tình hình KTXH năm 2019 và xây dựng Kế hoạch năm2020
1277/SKHĐT-DNKTTT 04-09-2019 Vv lấy ý kiến dự thảo chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh
211/TB-SKHĐT 26-08-2019 TB Kết quả kiểm tra Dự án đầu tư Nhà máy gạch tuynel công suất 15 triệu viên QTC/năm thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng
1197/SKHĐT-ĐKKD 22-08-2019 V/v một số đối tượng mạo danh cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh để lừa đảo
992/SKHĐT-THQH 15-07-2019 Vv khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
979/SKHĐT-KTN 11-07-2019 V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020
974/SKHĐT-ĐKKD 10-07-2019 Thông báo đăng trên thông tin đại chúng Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp năm 2019
939/SKHĐT-KTN 03-07-2019 Về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu
863/SKHĐT-DNKTTT 24-06-2019 Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
71/QĐ-SKHĐT 15-05-2019 Quyết định chấm dứt hoạt động Hợp đồng tác kinh doanh Cửa hàng miễn thuế Tân Thanh - Lạng Sơn và thu hồi Quyết định 2393/GP
627/SKHĐT-ĐKKD 15-05-2019 Đề nghị góp ý vào phiếu khảo sát doanh nghiệp và cung cấp số liệu doanh nghiệp khảo sát DDCI năm 2019
104/KH-SKHĐT 06-05-2019 Kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, nành (DDCI) của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
54/QĐ-SKHĐT 05-04-2019 Quyết định chấm dứt dự án ĐTXD Chợ Việt Anh Khu cửa khẩu Chi Ma huyện Lộc Bình
79/CTr-SKHĐT 03-04-2019 Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của Sở
18/TB-ĐKKD 02-04-2019 V/v cập nhật tình trạng giải thể của doanh nghiệp
76/Kh-SKHĐT 31-03-2019 Kế hoach thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019