Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
07/HD-UBND 16-02-2023 Trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1889/HDLN-HTĐT 14-09-2022 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1859/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SXD-SNN&PTNT-SKHCN-CNNHNN 09-09-2022 Hướng dẫn liên ngành số 1859/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SXD-SNN&PTNT-SKHCN-CNNHNN ngày 09/9/2022 sửa đổi bổ sung một số nội dung Hướng dẫn liên ngành số 1678/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CNNHNN ngày 29/9/2021 hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự
16/2022/NQ-HĐND 13-07-2022 NQ.Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1678/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN- CN NHNN 29-09-2021 Về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
99/HD-SKHĐT 22-05-2020 Về việc áp dụng định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
309/HDLN-SKHĐT-STC-SXD-STNMT-SLĐTBXH-CT 31-12-2019 Hướng dẫn liên ngành về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐ ND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
08/2019/NQ-HĐND 10-12-2019 Về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
1948/QĐ-UBND 05-10-2018 Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
1948/QĐ-UBND 05-10-2018 Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
21/2016/NQ-HĐND 12-09-2018 NQ Về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 - 2020
385/HDLN 04-11-2017 Hướng dẫn liên ngành quy định trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định hỗ trợ đầu tư, nghiệm thu dự án hoàn thành, thanh quyết toán khoản hỗ trợ đầu tư từ chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
02/2017/QĐ-UBND 02-09-2017 Quyết định về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020
984/SKHĐT-DNKTTT 17-08-2017 V/v hoàn thiện tổng hợp tài liệu về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể