Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển,đảo và biên giới trên đất liền năm 2018

Tin đoàn thể

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 
 

 

Số: 17 /KH-CĐCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

Lạng Sơn, ngày 16 tháng  4 năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển,đảo và biên giới trên đất liền năm 2018
          Thực hiện Hướng dẫn số 51/HD-CĐVC, ngày 29/3/2018 của Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018, Công đoàn cơ sở Sở kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của đoàn viên và người lao động về biển, đảo, biên giới trên đất liền và thông tin đối ngoại Việt Nam;

- Giúp đoàn viên, người lao động hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương và chính sách, hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan về thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế;

- Tăng cường ý thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động về biển, đảo Việt Nam, chấp hành pháp luật trong nước và quốc tế về biển, đảo.

- Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; biển, đảo và phân giới cắm mốc..

- Tổ chức tuyên truyền kịp thời, chính xác, có trọng tâm, trọng điếm; phương thức và biện pháp phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

    1. Công tác thông tin đối ngoại

    -  Quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 -2020

    - Tuyên truyền đối ngoại các hoạt động nối bật của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các đoàn thế chính trị - xã hội; các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế; những đóng góp hiệu quả của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, góp phần tăng cường vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

    - Tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN, hướng tới kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020; khuyến khích đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

    - Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tiềm năng hợp tác của Việt Nam, về đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, là điểm đến an toàn và tin cậy của đầu tư, du lịch...

    2. Tuyên truyền về biển, đảo

    - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về biển, đảo Việt Nam trong đoàn viên, người lao động. Trong đó, tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các văn bản có liên quan gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong đoàn viên, người lao động.

    - Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

  • Tuyên truyền các nội dung đã ký kết tại Kế hoạch số 15529/KH-KT-BTGTULS về phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn năm 2018; tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trong tỉnh thăm, tặng quà cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ đang sinh sống và làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc...

    3.Tuyên truyền công tác biên giới đất liền

    3.1 Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

    - Thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 19/KH-BCĐ, ngày 16/01/2018 của ban Chỉ đạo thực hiện các văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn.

    - Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và giá trị của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; Kết luận số 80-KL/TU, ngày 17/10/2016 của Hội nghị lần thứ Năm, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU, ngày 22/12/2011 về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016-2020”

    - Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu đời giữa các cấp chính quyền và nhân dân hai nước; các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu của các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên giới; về tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc; mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc); các hoạt động hợp tác, giao lưu của các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên giới; Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động khu vực biên giới chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý biên giới của hai nước; đấu tranh, phê phán các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới.

    3.2. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào

    - Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, lợi ích của việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới; xây dựng và quản lý biên giới hòa bình, hữu nghị đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Tuyên truyền Nghị định thư về đường biên giới và mốc giới; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, ký ngày 13/6/2016, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/9/2017. Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự do và kết hôn không giá thú.

    - Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống gắn bó giữa nhân dân, chính quyền hai nước; khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân ta với Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào...Tăng cường thông tin đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biên giới quốc gia nhằm kích động, chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

    3.3. Đối với tuyến biên giới Việt Nam  - Campuchia

    - Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước, của việc hoàn thành xây dựng đường biên giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi nước và với hòa bình, ổn định của khu vực; nội dung, giá trị và sự phù hợp với luật pháp quốc tế của các văn bản pháp luật, hiệp ước, hiệp định được Việt Nam và Campuchia ký kết về việc giải quyết biên giới đất liền; tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước cũng như việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng; về công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc theo quy định của pháp luật mỗi nước.

  • Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế; truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc; các hoạt động hợp tác giao lưu của các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên giới. Phân tích, phê phán, bác bỏ kịp thời các quan điểm các biểu hiện tiêu cực và các hành vi lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, hoạt động về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018 được tổ chức thông qua các hình thức phù hợp, thiết thực, cụ thể:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thông văn phòng điện tử (Eoffice); đưa nội dung tuyên truyền lồng ghép vào các kỳ sinh hoạt công đoàn…; sao in tài liệu, đăng tải trên trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

2. Tổ chức hoạt động thăm cột mốc biên giới Viêt Nam - Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Công đoàn  phối hợp với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018

2.  Các tổ công đoàn căn cứ nội dung kế hoạch này, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tích cực vận động đoàn viên, người lao động trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018; Định kỳ báo cáo Công đoàn cơ sở (đồng chí Linh Thị Hiền - Phó chủ tịch công đoàn) chủ trì theo dõi triển khai thực hiện và tổng hợp./.