Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

V/v phổ biến Báo cáo và Nghị quyết Đại hội công đoàn viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tin đoàn thể

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ  ĐẦU TƯ

 
 

 

Số: 16 /CĐCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

Lạng Sơn, ngày 10  tháng 4 năm 2018

 

V/v phổ biến Báo cáo và Nghị quyết Đại hội công đoàn viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

 

Kính gửi: Các tổ công đoàn

 

Đại hội lần thứ III Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tiến hành từ ngày 19/3/2018 đến hết ngày 20/3/2018, tổ chức tại Hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với sự tham dự của 118 đại biểu trong tổng số 120 đại biểu được triệu tập đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã nghe các Báo cáo của Ban chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, các ý kiến phát biểu thảo luận, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận và chỉ đại, đại hội đã ban hành Nghị quyết đại hội với các nội dung đánh giá và một số chỉ tiêu cơ bản.

Để đảm bảo các đoàn viên công đoàn nắm bắt và lĩnh hội đầy đủ các nội dung cơ bản của Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư sao gửi toàn văn Báo cáo số 48/BC-CĐVC ngày 22/3/2018 của Ban chấp hành công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn khóa II tại Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018 - 2023) và Nghị quyết số 49/NQ-CĐVC ngày 22/3/2018 Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2018 - 2023 đến các tổ Công đoàn.

Đề nghị tổ trưởng các tổ Công đoàn tổ chức phổ biến tới các đoàn viên công đoàn thuộc tổ mình nội dung 02 văn bản nêu trên./.