Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chương trình Công tác trọng tâm của Ban chấp hành Công đoàn năm 2018

Tin đoàn thể

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 09a /CTr-CĐCS

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 02  năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác trọng tâm của Ban chấp hành Công đoàn năm 2018

 
 

 

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2018, Nghị quyết số: 01/NQ-CĐCS Đại hội công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Nhiệm kỳ 2017-2022; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2018, với những nội dung sau:

 

STT

Nội dung, chương trình công tác

Phân công phụ trách/chỉ đạo

Thời gian thực hiện

I

Tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CCVCLĐ

1

Nắm diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, lao động, việc làm, thu nhập và những kiến nghị của đoàn viên, người lao động, phản ảnh kịp thời với Đảng bộ, Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn cấp trên.

Hà Mạnh Cường

Cả năm

2

Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, CCVCLĐ. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2017.

Hà Mạnh Cường

Cả năm

3

Hướng dẫn thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ II năm 2018. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan triển khai, thực hiện Công tác bảo vệ môi trường năm 2018.

Phùng Đức Vinh

Cả năm

II

Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

4

Hưởng ứng Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh, tổ chức các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, “Tháng công nhân” và các ngày lễ đến các gia đình chính sách, gia đình đoàn viên, người lao động, các cháu mồ côi, con CCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hà Mạnh Cường

Cả năm

5

Cùng với thủ trưởng cơ quan cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, CCVCLĐ; tổ chức cho CCVCLĐ, đoàn viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm; khám sức khỏe định kỳ;

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Cả năm

6

Kịp thời động viên, thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi đoàn viên, gia đình CCVCLĐ ốm đau, việc hiếu, hỉ

Phùng Đức Vinh

Cả năm

7

Vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, ủng hộ các loại quỹ do địa phương, ngành, công đoàn cấp trên phát động và "Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn".

Nguyễn Thị Uyên

Cả năm

III

Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn

8

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, của Công đoàn các cấp về nhiệm vụ năm 2018. Tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

Hà Mạnh Cường

Cả năm

9

Tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn.

Hà Mạnh Cường

Cả năm

10

Tuyên truyền, PBGDPL năm 2018 ;  thực hiện "Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Linh Thị Hiền

Cả năm

11

Phát động Tháng Công nhân năm 2018 với hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với cơ sở gắn với các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5

Phùng Đức Vinh

Tháng 01 đến tháng 6

12

Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018; tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm trong CCVCLĐ ; phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc...

Hà Mạnh Cường

Cả năm

IV

Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua

13

Thực hiện ký kết giao ước thi đua với Thủ trưởng cơ quan; đăng ký thi đua và phát động phong trào thi đua lập thành tích Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018.

Hà Mạnh Cường

Tháng 01, 12

14

Vận động đoàn viên, CCVCLĐ cơ quan thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của công chức, viên chức, lao động; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Hà Mạnh Cường

Cả năm

15

Tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua.

Linh Thị Hiền

Cả năm

16

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CCVCLĐ.  Tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ do Công đoàn cấp trên phát động

Phùng Đức Vinh

Cả năm

17

Tổ chức Tết Thiếu nhi 1-6, tết trung thu cho các cháu là con của CCVCLĐ.

Phùng Đức Vinh

Tháng 6, 8

V

Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn

18

Tiếp tục vận động phát triển đoàn viên khi đủ điều kiện; Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở;

Hà Mạnh Cường

Cả năm

19

Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn. Cử cán bộ công đoàn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Hà Mạnh Cường

Cả năm

20

Vận động CCVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp

Linh Thị Hiền

Cả năm

VI

Công tác Nữ công

21

Tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, bình đẳng giới. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Linh Thị Hiền

Cả năm

22

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nữ CCVCLĐ thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Khen thưởng, động viên kịp thời nữ đoàn viên, người lao động tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Linh Thị Hiền

Cả năm

23

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công. Vận động nữ CCVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội từ thiện.

Linh Thị Hiền

Cả năm

VII

Công tác kiểm tra, tài chính

24

Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; chủ động phát hiện và kiểm tra kịp thời khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn; tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; tiếp, giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động.

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Cả năm

25

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 7b của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác tài chính Công đoàn trong tình hình mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu – chi và quản lý kinh phí công đoàn. Lập dự toán, quyết toán kinh phí công đoàn theo quy định.

Nguyễn Thị Uyên

Cả năm