Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tỉnh Lạng Sơn chọn 04 hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 07/2/2022, theo đó, phê duyệt 04 HTX tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm: (1) Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Lê Hồng Phong (huyện Bắc Sơn) tham gia hoàn thiện mô hình HTX đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và bảo vệ nguồn lợi cộng đồng; (2) Hợp tác xã nông sản huyện Chi Lăng tham gia hoàn thiện mô hình HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản; (3) Hợp tác xã nông nghiệp An Sơn (thành phố Lạng Sơn) tham gia hoàn thiện mô hình HTX vừa sản xuất, vừa tham gia trị trường (sàn giao dịch nông sản); (4) Hợp tác xã hợp tác sản xuất kinh doanh Hồng Vành Khuyên Nà Mò (huyện Văn Lãng) tham gia hoàn thiện mô hình HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản.

 

 

Chăm sóc cá lồng tại Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Lê Hồng Phong, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Tân An)

Tham gia Đề án, các HTX sẽ được nhà nước hỗ trợ thực hiện một số nội dung để hoàn thiện mô hình như: Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; hỗ trợ tiếp cận vốn và Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm (hỗ trợ riêng cho mô hình HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp),… với tổng nhu cầu hỗ trợ là 17.560 triệu đồng để các HTX hoàn thiện.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện Chi Lăng, Bắc Sơn, Văn Lãng, thành phố Lạng Sơn căn cứ chức năng nhiệm vụ, địa bàn phụ trách có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát các HTX thực hiện Đề án; lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ tối đa cho các hợp tác xã đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả./.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Phùng Thị Lệ Nhung

                                                                                     Sở Kế hoạch và Đầu tư