Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án
DỰ ÁN LIÊN KẾT TRỒNG RỪNG TẠI 3 XÃ

QUANG LANG, QUAN SƠN, BẮC THUỶ - HUYỆN CHI LĂNG

___________________________

 

1. Tên dự án đầu tư: Dự án liên kết trồng rừng tại 3 xã Quang Lang, Quan Sơn, Bắc Thuỷ - huyện

    Chi Lăng.

2. Nhà đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Quang Ngọc.

3. Quy mô dự án:  Trồng mới khoảng 3.000 ha rừng theo phương thức liên kết với các hộ nông dân

    trồng các loại cây: Bạch đàn, thông, keo.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Quang Lang, Quan Sơn, Bắc Thuỷ huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

  - Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án: 3.000 ha

5. Tổng mức đầu tư:    99.898.469.000 đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có, vốn vay.

7. Thời gian hoạt động của dự án:  50 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Theo chu kỳ kinh doanh các loài cây và hợp đồng liên kết với các hộ

    dân.

9. Tình trạng của dự án: Đang hoạt động