Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án

 DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN QUẶNG BÔXÍT KHU CỐC HƯƠNG,

THÔN NAM LÂN II, XÃ Y TỊCH, HUYỆN CHI LĂNG,

TỈNH LẠNG SƠN

___________________________

 

1. Tên dự án đầu tư: Dự án khai thác Khoáng sản quặng Bôxít khu Cốc Hương, thôn Nam Lân II, xã Y

    Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

2. Nhà đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Phương Liên.

3. Quy mô dự án: Đầu tư 01 dây truyền khai thác, chế biến quặng Bôxít có công suất khoảng 20.000

    tấn/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Khu Cốc Hương, thôn Nam Lân II, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng

    Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án:  08ha

5. Tổng mức đầu tư:    3.504,5 triệu đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có và vay ngân hàng.

7. Thời gian hoạt động của dự án: 15 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 06 tháng.

           9. Tình trạng của dự án: Dự án đang hoạt động