Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC BARÍT

 KHE SEN, XÃ LÂM CA, HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH LẠNG SƠN

___________________________

 

 

1. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác Barít Khe Sen, xã Lâm Ca,

    huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

2. Nhà đầu tư: Công ty CP Thiết bị Kỹ thuật Đức Linh.

3. Quy mô dự án: Đầu tư khai thác Barít với sản lượng 5.000 tấn/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Khe Sen, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

    - Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án:  30  ha

5. Tổng mức đầu tư:    10.077.173.000 đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có của doanh nghiệp.

7. Thời gian hoạt động của dự án: 05 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 06 tháng.

9. Tình trạng của dự án: Dự án đang xây dựng cơ bản