Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án
DỰ ÁN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG SẮT MỎ PÁC PHÈNG,

THÔN ĐÔNG MỒ, NÀ KÉ, XÃ QUAN SƠN, HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN

___________________________

 

 

1. Tên dự án đầu tư: Dự án khai thác, chế biến quặng sắt mỏ Pác Phèng, thôn Đông Mồ, Nà

    Ké, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

2. Nhà đầu tư: Công ty CP Sản Xuất-Xuất Khẩu và Hợp Tác ASEM.

3. Quy mô dự án: Đầu tư dây truyền khai thác, chế biến quặng sắt có công suất khoảng

    60.900 tấn/ năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Pác Phèng, thôn Đông Mồ, Nà Ké, xã Quan Sơn, huyện Chi

    Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

                 - Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án: 20,3 ha

5. Tổng mức đầu tư:    10.535,5 triệu đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Thực hiện bằng vốn tự có của công ty.

7. Thời gian hoạt động của dự án:  05 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 04 tháng.

9. Tình trạng của dự án: Dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư