Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án
DỰ ÁN KHAI THÁC QUẶNG CHÌ, KẼM TẠI ĐIỂM MỎ HANG BA CÙM14 – 17, ĐIỂM MỎ LŨNG KÍNH, THÔN MỎ BA, XÃ HOÀ BÌNH, HUYỆNCHI LĂNG;

ĐIỂM MỎ LÂN PHÙN, XÃ Y TỊCH, HUYỆN CHI LĂNG,

TỈNH LẠNG SƠN

___________________________

 

1. Tên dự án đầu tư: Dự án khai thác quặng Chì, Kẽm tại điểm mỏ hang Ba Cùm 14-17, điểm mỏ Lũng

    Kính, thôn Mỏ Ba, xã Hoà Bình, huyện Chi Lăng; điểm mỏ Lân Phùn, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh

    Lạng Sơn.

2. Nhà đầu tư: Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Lạng Sơn.

3. Quy mô dự án: Đầu tư khai thác quặng Chì, Kẽm với công suất 4.320 tấn quặng nguyên khai/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Điểm mỏ Hang Ba Cùm 14-17, điểm mỏ Lũng Kính, thôn Mỏ Ba, xã hoà

    Bình; điểm mỏ Lân Phùn, thôn Lân Phùn, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án:  10 ha

5. Tổng mức đầu tư:  1.803 triệu đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có của doanh nghiệp

7. Thời gian hoạt động của dự án: 05 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 04 tháng.

       9. Tình trạng của dự án: Dự án đang hoạt động khai thác