Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Năm 2020, DDCI Lạng Sơn sẽ đi sâu vào trọng số các điểm yếu để cải thiện môi trường kinh doanh như vấn đề về đất đai, thuế, bảo hiểm, xây dựng…

 Năm 2020, DDCI Lạng Sơn sẽ đi sâu vào trọng số các điểm yếu để cải thiện môi trường kinh doanh như vấn đề về đất đai, thuế, bảo hiểm, xây dựng…