Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Rà soát thủ tục hành chính: Chủ động về đích

Khác với mọi năm, công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm nay đảm bảo tiến độ, chất lượng hơn. Những ngày này, các đơn vị đang tích cực tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh.

Subscribe to Thông tin đối ngoại