Skip to main content

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án khai thác, chế biến quặng sắt mỏ Lũng Hỏa xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

-A A +A

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Dự án khai thác, chế biến quặng sắt mỏ Lũng Hỏa xã Hoàng Việt,

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 29/11/2022 và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (bao gồm: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 14121000088 chứng nhận lần đầu ngày 03/6/2008; bản gốc Nghị quyết HĐQT Công ty về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng sắt mỏ Lũng Hỏa xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020; điểm a khoản 2 điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:

1. Chấm dứt hoạt động Dự án khai thác, chế biến quặng sắt mỏ Lũng Hỏa xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 14121000088 chứng nhận lần đầu ngày 03/6/2008.

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực mỏ Lũng Hỏa xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động: Từ ngày 03/6/2014 (theo Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc ký ngày 29/11/2022)

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư đã ngừng thực hiện dự án từ năm 2014 nhưng chưa thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động dự án đến cơ quan đăng ký đầu tư. Ngày 29/11/2022, Nhà đầu tư ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư do hết thời hạn hoạt động dự án đầu tư.

 2. Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 4900270327 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng nhận lần đầu ngày 18/02/2008, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 07/6/2022) có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./.

          Link tải văn bản chi tiết: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29146